keskiviikko 30. huhtikuuta 2014

Sydänterveyttä ja pitkää ikää, onko mahdollista laskea sydänkuoleman riskiä ?Sydämen toimintaa tukevat ravintolisät

Pitkään on tiedetty, että ubikinoni eli Q10 tehostaa sydänlihaksen energia-aineenvaihduntaa ja kun myös tiedetään, että seleeni voimistaa Q10:n vaikutusta, ruotsalaiset tutkijat päättivät yhdistää nämä kaksi ainetta laajaan kaksoissokkotukimukseen. Tällä haluttiin selvittää, voidaanko päivittäisellä ubikinonin ja seleenin käytöllä vähentää sydän- ja verisuoniperäisiä kuolemia ja näin pidentää ikää.

Ruotsalaistutkimuksessa puolet koehenkilöistä saivat päivittäin 200 µg orgaanista seleeniä (Seleno Precise) ja 200 mg ubikinonia (Bio-Qinon Q10 Gold) ja toinen puoli  sai tehottomia lumevalmisteita. Tähän Tukholman Karoliinisen Instituutin ja Linköpingin yliopiston yhteiseen satunnaistettuun viisivuotiseen kaksoissokkotutkimukseen osallistui 443 henkilöä, iältään 70 - 88 vuotta.  

Miksi seleeni ja  ubikinoni Q10 ?

Seleeni ja ubikinoni Q10 valittiin tutkittaviksi ravintolisiksi, koska niitä on käytetty pitkään itsehoidossa ja kumpikin ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat hapetusstressiä ja matala-asteista kroonista tulehdusta. Seleeni aktivoi Q10:ä ja nostaa aktiivisen Q10:n pitoisuutta. Seleeni  ja Q10 ehdottomasti tarvitsevat toisiaan toimiakseen mahdollisimman tehokkaasti elimistössämme.  Ubikinoni Q10 on rasvaliukoinen antioksidantti, mikä on läsnä kaikissa solukalvoissa ja suojaa niitä hapettumiselta. Se myös kierrättää E-vitamiinia ja estää verisuonien kalkkeutumista. Seleeni on välttämätön hivenaine, voimakas antioksidantti ja se suojaa soluja hapettumiselta.

Tutkimuksen valmistelut ja osallistujien valinta

Kisan kunta lähetti kutsun tutkimukseen valituille henkilöille, joista 51% oli miehiä ja 49% naisia. Joukossa oli tupakoitsijoita 9%, sydämen vajaatoiminnasta kärsiviä 7%, sydänsairautta potevia 23% ja 22% diabeetikkoja.

Osallistujille tehtiin perusteellinen potilasselvitys ennen tutkimuksen aloittamista, heidän terveydentilansa selvitettiin ja heidän käyttämänsä lääkkeet ja ravintolisät kirjattiin. Tutkimusaika oli 48 kuukautta kutakin osallistujaa kohden ja keskimääräinen seuranta-aika oli yhteensä  5.2 vuotta. Kaikki osallistujat noudattivat annettuja ohjeita, kukaan ei lopettanut seurannan aikana.

Kuolleisuuden erot tutkimuksen aikana

Kokonaiskuolleisuudessa tutkimuksen aikana ei ollut merkitsevää eroa aktiivi- ja lumelääkeryhmän välillä. Kuolleisuuden riski sydän- ja verenkiertosairauksiin oli kuitenkin vähentynyt 54% aktiiviryhmässä verrattuna lumelääkeryhmään. Sydän- ja verenkiertosairauksien aiheuttamien kuolintapausten puolittuminen tutkimuksessa ilman mitään sivuvaikutuksia ei ole tavanomaista.  Käytännössä vastaavaa tutkimusta ei ole tehty koskaan aikaisemmin.

Sydämen toiminta tutkimuksen aikana

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden sydämen toimintaa seurattiin säännöllisesti. Heidän sydäntään tutkittiin ultraäänitutkimuksella ja heidän verestään mitattiin sydämeen kohdistuvaa stressiä ilmaisevan BNP-hormonin pitoisuus. Sydämen vajaatoiminnan yhteydessä tämän hormonin pitoisuudet ovat aina kohonneet ja se kuvaa hyvin sydämen stressin tasoa.

Tutkimukseen osallistuneilla aktiiviryhmän jäsenillä havaittiin ultraäänitutkimuksissa merkittävästi parempi sydämen toiminta verrattuna lumelääkeryhmän vastaaviin tuloksiin ja sama oli havaittavissa myös BNP-hormonin pitoisuuksissa ryhmien välillä. Aktiiviryhmän jäsenten sydänten sterssihormonitasot olivat merkittävästi alemmat kuin lumelääkeryhmässä.

Tutkimuksen lopputulos

Seleeni  ja  koentsyymi Q10 olivat vaarattomia ja suojasivat sydäntä  sekä estivät sydämen vajaatoimintaa.  Tuloksena oli  merkitsevä 54% sydän- ja verenkiertosairauskuolemien väheneminen ja   parantunut sydämen toiminta ultraäänitutkimuksella mitattuna. Myös sydämeen kohdistuva stressi väheni merkitsevästi mitattuna BNP-hormonin pitoisuutena. Seleenin ja ubikinonin yhdistelmä tarjoaa merkittävän keinon vähentää sydänkuoleman riskiä ikääntyneillä ihmisillä.

Ubikinonin ja Pycnogenolin yhteisvaikutus sydämen vajaatoimintaan

Tutkimusten mukaan ubikinoni Q10 vahvistaa voimakkaasti sydäntä ja kun tiedetään, että yksi Pycnogenolin tärkeimmistä ominaisuuksista on sen kyky lisätä verisuonia rentouttavan typpioksidin tuotantoa sekä vahvistaa verisuonien kollageenia, pyrittiin selvittämään näiden kahden aineen yhdistelmän vaikutus sydämen vajaatoiminnan aiheuttaman sydämen laajentuman estämisessä.

Sydämen vajaatoiminnan seurauksena sydämen kammion seinämä rasittuu ja venyy, seinämä kovettuu ja laajenee, jolloin sydämen toiminta voimakkaasti heikkenee ja tämä lisää merkittävästi sydänkuoleman riskiä. Tilanne on peruuttamaton, joten on tärkeä ylläpitää sydämen seinämän kimmoisuutta ja pitää sydän toimintakuntoisena mahdollisimman pitkään.

Yhdistelmä lisäsi sydämen toimintakykyä

Ubikinonin ja Pycnogenolin yhdistelmällä tehty kliininen lumelääkekontrolloitu tutkimus osoitti, että tämä yhdistelmä merkittävästi lisää sydämen pumppausvoimaa ja laskee sydämen sykettä ja hengitystiheyttä. Yksi tutkimuksen merkittävistä tuloksista oli tutkimuksessa havaittu huomattava sydämen ja lihasten toiminnan tehostuminen. Tutkimukseen osallistuneet sydämen vajaatoiminnasta kärsivät henkilöt joutuivat kävelyvauhtia liikkuvan juoksumaton avulla kävelemään mahdollisimman pitkän matkan.

Kolmen kuukauden tutkimuksen aikana lumelääkeryhmässä ei tapahtunut minkäänlaista kävelymatkan pitenemistä, mutta aktiiviaineryhmään kuuluvien koehenkilöiden kävelemä natka piteni yli kolminkertaiseksi  (75m – 249m). Aktiiviryhmän jäsenten verenpaine myös laski merkitsevästi, mikä osoitti sydämen toiminnan huomattavaa vahvistumista.

Luonnonaineiden yhdistäminen lisää niiden tehoa

Kaikilla luontaisilla aineilla on tietty yksittäinen oma tehonsa, mutta niitä yhdistämällä niiden yhteinen teho ylittää merkittävästi niiden yhteenlaskettujen tehojen summan. Sydänterveyttä kohentavien ravintolisien, nimenomaan seleenin, ubikinonin ja Pycnogenolin yhdistäminen antaa turvallisen ja tehokkaan tavan lisätä ikääntyvän elimistön toimintakykyä ja pidentää laadukasta elämää. Kaikki nämä aineet ovat myös erittäin turvallisia käyttää säännöllisesti, ilman mitään haittavaikutuksia.